Portfolio

Tyngdpunkt Farsta

Trafikutredningsbyrån har analyserat parkeringsanvändning vid Farsta Centrum och för stadsdelens bostäder. Insamlade data har givit underlag för Stockholms stads program- och detaljplanearbete där bilparkering är en utmaning för förtätning. TUB har även tagit fram parkeringsåtgärder för ett utökat centrum och 8 000 nya bostäder. Beställare: Stockholms stad.


Haningeterassen

Handenterminalen i Haninge ska utvecklas till en stadsdel där det är enkelt att leva, och där parkeringsfrågan inte ska hindra byggande och stadsliv. På uppdrag av Riksbyggen, och som en del i projektet Innovativ Parkering, har TUB bland annat utrett och föreslagit lösningar för de mobilitetstjänster (bilpool, lastcykelpool, taxi- och hyrbilstjänster) som ska erbjudas i första etappen, Brf Blicken. TUB kommer också vara med och stödja införandet av mobilitetstjänsterna som påbörjas under 2016.


Albano

Trafikutredningsbyrån har utrett parkeringsefterfrågan och mobilitetslösningar för 15 000 personers dagliga resande till Stockholms nya universitetsområde. Området är en del av Vetenskapsstaden, mitt emellan de tre stora lärosätena Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och KTH. Beställare: Akademiska Hus AB och Svenska bostäder.


Studentbostäder i Alphyddan

I Alphyddan i Nacka har TUB tagit fram flexibla parkeringstal för 280 studentbostäder. Syftet var att erbjuda god mobilitet och hantera kostnader för bilparkeringsutbud. Uppdraget genomfördes åt SBC Bo AB.


Gävle sjukhus

Brist på bilparkering för besökare vid länssjukhuset i Gävle gjorde att Landstinget i Gävleborg kontaktade Trafikutredningsbyrån. TUB fick i uppdrag att bl.a. ställa kostnader och effekter av utbyggnad av parkeringsgarage mot nya avgiftsstrategier för att hantera sjukhusets parkeringsutmaningar. Inom uppdraget tog TUB även fram en prioriteringslista för förbättringsåtgärder på samtliga större gång- och cykelstråk inom sjukhusområdet. Beställare: Landstinget Gävleborg


Nyköpings resecentrum

Nyköping växer. Trafikutredningsbyrån har i detta sammanhang anlitats för att ta fram ett arbetsprogram för en ny trafikplan. Arbetet har inkluderat dimensionering av bil- och cykelparkeringslösningar för Nyköpings nya resecentrum. För att kunna leverera en tillförlitlig lösning för bilparkering gjorde TUB en jämförelse av parkeringsutbud vid sju stationer och resecentrum i Sverige. Beställare: Nyköpings kommun.

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt. Trafikutredningsbyrån har för stadsdelen tagit fram en trygghetsanalys av gatunätet med verktyget Pedsafe. TUB har även genomfört tre större parkeringsutredningar. Uppdragen har bl.a. omfattat lokalisering av bilparkering i Södra Värtan samt en parkeringspolicy som ligger i linje med stadsdelens ambitiösa klimatmål. Beställare: Stockholms stad och WSP.


Södra Götgatan

Sommaren 2014 byggdes södra delen av Götgatan i centrala Stockholm om. Syftet var att förbättra fotgängarmiljöer, cykeltrafikens säkerhet och dess framkomlighet. I samband med ombyggnaden genomförde Trafikutredningsbyrån ett flertal utvärderingar av den nya utformningen. Utvärderingarna omfattade bl. a. påverkan på biltrafikkapacitet när fyra bilkörfält blev två och framkomlighetsvinster när cykelbanor breddades och omkörning av långsammare cykeltrafik blev möjlig. Ombyggnaden, längs en 800m lång handelsgata, är ett av Sveriges hittills största stadsförnyelseprojekt med hjälp av angreppssättet Tactical Urbanism. Beställare: Uppsala Universitet på uppdrag av Stockholms stad.


Amsterdams mobilitetsfond

Detta uppdrag är ett av en handfull liknande omvärldsanalyser som Trafikutredningsbyrån har genomfört de senaste åren. I uppdraget redovisas hur Amsterdam återinvesterar bilparkeringsavgifter i transportsystemet och i förbättrade stadsmiljöer. Studien beskriver mobilitetsfondens beslutsprocesser, syfte, fördelning av medel samt synsätt för användning av intäkter från bilparkering på gatumark till utbyggnad av cykelinfrastruktur. Rapporten har fått internationell uppmärksamhet inom flera EU-projekt. Beställare: Vinnova.


Stockholms central

Med hjälp av metoden PQ-cykel inventerade Trafikutredningsbyrån parkerade cyklar och kvalitetsbedömde cykelställ vid stationen och på omgivande gator. Utifrån data om parkerade cyklar och kollektivtrafikresande gjordes en efterfrågesprognos över framtida parkeringsbehov. Uppdraget ledde omgående till standardförbättringar, med flera nya yteffektiva cykelställ helt nära viktiga entréer. Ställ placerade på ytor som tidigare inte nyttjats till fullo. Beställare: Jernhusen.


Bilfria leder på landsbygd

Praktisk guide till planering av leder för cykelturism, rekreations- och vardagscykling, inlinesåkare med flera. Det är den första svenska handboken i sitt slag. Bilfria leder har finansierats av Sveriges Kommuner och Landsting och utkom hösten 2005. Boken framtagen av Trafikutredningsbyrån AB i samverkan med Koucky & Partners.