Trygghet

Stor förbättringspotential: Att utan rädsla kunna röra sig fritt i sin stadsdel är för många en självklar del av vår livskvalitet. Men tyvärr är verkligheten ofta inte så..


Ett bra beslutsunderlag

TUB har utvecklat en tjänst för analys av trafiknäts trygghet. Tjänsten heter Pedsafe och baseras bl.a. på en doktorsavhandling från transportgruppen vid University of Leeds. Pedsafe ger dig fakta som hjälper dig att förbättra människors trygghet, i små och stora städer. TUB har framgångsrikt tillämpat metoden för att utvärdera och kommunicera trygghetsfrågor vid ett flertal stadsutvecklingsprojekt, bl.a. Årstafältet, Norra Djurgårdsstaden samt utvecklingen av Söderstaden och Stockholmsarenan. Samtliga projekt i Stockholms stad. Med metoden kan data om stadsmiljöns utformning kombineras med intervjuer om hur t.ex. befintliga boende upplever sin stadsdel.

Detta får ni

  1. kartor som redovisar trygghetsnivån på olika länkar.
  2. tabeller med förbättringsobjekt och prioriterade åtgärder
  3. beräkningar av antal individer som påverkas av olika åtgärder