Trafikutredningsbyrån erbjuder konsulttjänster inom stadsutveckling och trafikplanering.

Trafikutredningsbyrån Hero

Mobilitet för nya bostäder

Läs vår fallstudie om hur Trafikutredningsbyrån arbetat med parkering och mobilitet som en helhet i utformningen av Brf Blicken i Haninge. Projektet är en av de större demonstrationerna av mobilitet som tjänst i flerbostadshus i Sverige. Genomförandet har skett i samverkan med Riksbyggen, Haninge kommun och KTH. Arbetssätt, lösningar och det färdiga huset har rönt intresse både nationellt och internationellt.  Läs mer.


Guide till attraktiva gator

Trafikutredningsbyråns idéskrift ger exempel på utformning av gatunät i nya och befintliga kvarter. Guiden samlar ett urval av utformningslösningar för goda gatumiljöer. Tonvikt är på utformning av lågfartsgator. Utformningskoncept som också är lätta att ställa om till sommargator. Ladda hem dokumentet.


Goda cykelparkeringar

Trafikanters krav på cykelparkeringars kvalitet har ökat. Läs mer om hur Trafikutredningsbyrån arbetar med cykelparkering i vår broschyr. Broschyren bygger på våra tidigare arbeten med att dimensionera och utforma cykelparkeringar tillsammans med Jernhusen, Nyköpings kommun, Akademiska Hus, Stockholms stad, Uppsala Universitet och Trafikverket.


Pedsafe trygghetsanalys

Exploateringskontoret i Stockholm har låtit Trafikutredningsbyrån göra en trygghetsanalys för Södra Värtahamnen inom Norra Djurgårdsstaden, ett av Stockholms största stadsutvecklingsområden. En  presentation redovisar en del av resultaten. 


Uppdragsledning

TUB har koordinerat flera större forsknings- och utvecklingsprojekt, bl.a. projektet CyCity om cykelstäder och projektet Innovativ Parkering om parkerings- och mobilitetslösningar vid bostadsbyggande.

2019

Följ oss på Twitter

Trafikutredningsbyråns konto rapporterar:

-Nyheter och omvärldsanalys inom parkering, stadsutveckling och gator.

-Hur parkering och mobilitet planeras för att underlätta bostadsbyggande.

-Trender som rör efterfrågan på parkering.


Nyheter om flexibla och gröna parkeringstal ligger oss också varmt om hjärtat. Twitter